O ŠKOLE  >  Školská rada

 

Školská rada byla na naší škole zřízena zastupitelstvem města v  souladu s ustanovením
§167 a 168 zákona č. 561/2004Sb. Umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků,
pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Třetina členů ŠR je jmenována zřizovatelem, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků
a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 

Školská rada na naší škole ve složení:               Ing. Anna Gryčová - předsedkyně
                                                                          Mgr. Václav Švenda
                                                                          PhDr. Bc. Klára Vondrušková, DiS
                                                                          Mgr. Hana Sádlová - místopředsedkyně
                                                                          Mgr. Hana Machutová
                                                                          Mgr. Zorka Brožíková
                                                                          


 

Školská rada se mimo jiné vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství atd. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
 
Zpracovala Mgr. Hana Sádlová
 


volební řád ŠR ke stažení zde >>

zápisy z jednání ŠR ke stažení zde >>

zápisy z jednání 17. 6. 2015 ŠR ke stažení zde >>

zápisy z jednání 1. 12. 2015 ŠR ke stažení zde >>

seznam členů ŠR k 1. 6. 2016 ke stažení zde >>

zápis z jednání 27. 6. 2017 ŠR ke stažení zde >>

seznam členů ŠR k 1. 6. 2017 ke stažení zde >>

zápis z jednání 17. 10. 2017 ŠR ke stažení zde >>

zápis z jednání 18. 01. 2018 ŠR ke stažení zde >>

zápis z jednání 27. 03. 2018 ŠR ke stažení zde >>

zápis z jednání 23. 10. 2018 ŠR ke stažení zde >>

zápis z jednání 28. 05. 2019 ŠR ke stažení zde >>
websystem | internet.pb.cz
© 2019 ZŠ Jiráskovy sady