BAKALÁŘI - PŘIHLÁŠENÍ

Historie školy

Na začátku 20. století bylo zřejmé, že město potřebuje ještě další vzdělávací ústav. Proto se příbramská obec usnesla požádat ministerstvo kultury a vyučování o zřízení státní reálky v Příbrami a že „obec příbramská bere na sebe všechny závazky a hodlá pro c.k. reálku vystavět novou účelnou budovu…“.

Žádosti bylo především díky českým poslancům v říšské radě vyhověno a počátkem školního roku 1904/1905 byla zřízena státní reálka, která z počátku vyučovala v prostorách obecní dívčí školy na Příkopech. Ředitelem byl jmenován Jan Štěpánek.Ten pak podal návrh na umístění nové budovy reálky mezi arcibiskupský konvikt a reálné gymnázium, do míst, kde byla doposud Městská zahrada. Se stavbou se započalo 29. října roku 1906. Současně s ní byla započata stavba ředitelského domu v parku Zátiší. 31. července 1908 byla stavba budovy nové školy zkolaudována. Jak bývalo tehdy zvykem, dosti značné procento nákladů bylo určeno na uměleckou výzdobu interiéru. Zajímavostí je, že budova nové reálky měla jako jediná příbramská škola zabudované ústřední topení. Královské horní město tak získalo krásnou a velkolepou budovu, která byla zajímavá i architektonicky. Její půdorys je ve tvaru písmene E. Do dvora byla umístěna aula a pod ní tělocvična.

Dne 20. září 1908 byla zahájena výuka. V září 1939 byl mezi budovami reálného gymnázia a státní reálky odhalen pomník spisovateli Aloisi Jiráskovi. Je dílem sochaře Václava Šáry, který mimochodem také studoval na zdejší škole. V roce 1942 byla reálka sloučena se sousedním gymnáziem. Ředitelem se stal Josef Lukeš, který byl však téhož roku v důsledku atentátu na Heydricha spolu se studentem Stočesem a jeho otcem popraven.

Po osvobození v roce 1945 byly opět zřízeny ústavy dva. V roce 1948 na základě školské reformy Zdeňka Nejedlého se změnila dosavadní osmiletá gymnázia na čtyřletá. Na počátku školního roku 1949/1950 byly obě školy zase sloučeny v jeden ústav pod názvem Státní reálné gymnázium. V roce 1953 bylo reálné gymnázium změněno v jedenáctiletou střední školu.

Ve školním roce 1958/1959 se toto gymnázium přestěhovalo do nové budovy v Příbrami VII , kde sídlí dosud. Od tohoto školního roku byla v původní budově v Jiráskových sadech zřízena osmiletá střední škola, v pořadí čtvrtá. Na základě rozšíření základního vzdělání na devět let byla od 1. září 1959 tato osmiletka změněna na devítiletou střední školu a v roce 1961 na základní devítiletou školu. Od roku 1983 je pak tato škola známá jako 4. základní škola.

Koncem 20. století značně klesla v celém našem státě porodnost, bylo stále méně dětí školou povinných. Dotklo se to také našeho města. V rámci úspor muselo dojít ke slučování škol. Tato událost zasáhla i 4. základní školu. Původním záměrem města bylo v této budově zcela zrušit základní školu a budovu přenechat vysokému školství. Nakonec byla v roce 2003 sloučena s 2. základní školou Josefa Strejce v Příbrami. Začaly se tak psát nové dějiny nové školy, která nese název Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273.

Ohlédneme-li se na uplynulých více než 100 let existence školy zpět, můžeme konstatovat, že investice, kterou naši předkové vynaložili na zřízení této školy byla velice moudrá a městu i státu se mnohonásobně vrátila. Škola jako instituce i jako budova má nezaměnitelnou vzdělávací, kulturní a architektonickou roli v historii Příbrami.

S existencí naší školy je spojeno také několik významných osobností. Jednou z nich je bývalý absolvent reálky Josef Kholl, bojovník za svobodu národa. Za fašistické okupace se účastnil podzemního hnutí Obrana národa. Padl na bojišti u Dukly 22. září 1944. Ve vestibulu budovy mu byla v roce 1994 odhalena pamětní deska.

Další osobností je pak další absolvent – Václav Šára, sochař. Příbram zdobí dvě sousoší: pomník Aloisi Jiráskovi v Jiráskových sadech, pomník padlým na Březových Horách a několik reliéfních desek.

Na naší škole také studoval Jan Baptista Bárta, mnich františkánského řádu, který byl v 50. letech 20. stol. odsouzen jako nepřítel republiky a uvězněn. V roce 1998 mu byla odhalena na fasádě budovy pamětní deska.

Historie naší školy je také spojena s hudebním děním ve městě. Od roku 1949 získal aulu naší školy Příbramský dětský sbor vedený panem Antonínem Vepřekem. Tento vynikající sbormistr přišel do Příbrami v roce 1939 a ihned se zapojil do příbramského hudebního života. Jako violoncellista vstoupil do Příbramské filharmonie, ujal se vedení smíšeného sboru Lumír-Dobromila, ale především se začal věnovat se svými žačkami sborovému zpěvu. Za velmi krátký čas si příbramský sbor získal značné obliby, spolupracoval dokonce s rozhlasem a počátkem roku 1943 se také představil pražské veřejnosti. Antonín Vepřek dovedl Příbramský dětský sbor k absolutní špičce mezi sbory. Zasloužil se také o založení nového Příbramského smíšeného sboru. V roce 1971 odchází Antonín Vepřek do důchodu, ale ve své práci s dětmi pokračuje. Umírá nečekaně v prosinci roku 1977.

Tradice Příbramského dětského sboru však nebyla přerušena. Taktovku převzal po Antonínu Vepřekovi jeho syn Vladimír, který umírá nečekaně v srpnu roku 2002. Pokračovatelem je ZUŠ A. Dvořáka v Příbrami.