BAKALÁŘI - PŘIHLÁŠENÍ

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn je škola povinna pracoviště zřídit a provozovat. Podrobně je pracoviště definováno ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní poradenské pracoviště nabízí pomoc žákům, jejich zákonným zástupcům i ostatním pedagogickým pracovníkům s řešením problémů zaměřených na školní docházku. Nejčastěji jsou řešeny problémy tohoto typu:

zvládání školních povinností,

plnění cílů stanovených školním vzdělávacím programem,

pomoc žákům ohroženým školní neúspěšností,

konflikty mezi spolužáky,

vyhledávání nadaných žáků,

péče o žáky s SPU a SPCH,

doučování žáků.

ŠPP spolupracuje i s dalšími organizacemi, mezi které patří OSPOD, Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje (PPP SK), Středisko výchovné péče (SVP), Policie ČR, Speciálně-pedagogická centra (SPC), Centrum sociálních a zdravotních služeb Města Příbram - s koordinátorem pro oblast školství, Charitou Příbram a dalšími.

 

Náš tým ŠPP

PhDr. Zdeněk Stočes – školní psycholog (profesní orientace u žáků 9. ročníku, konzultace pro rodiče i žáky, spolupráce s ostatními pedagogickými pracovníky)                 telefonické spojení +420770119783

Mgr. Hana Machutová – metodik prevence a poradce pro rodiče a žáky (preventivní programy pro žáky, problém záškoláctví)

Mgr. Vendula Hásková – výchovný poradce (péče o žáky s SPU, spolupráce s TU a poradenskými zařízeními)

Mgr. Veronika Šnajdrová – speciální pedagog (screeningové, intervenční a diagnostické činnosti)

Mgr. Diana Krůtová – speciální pedagog

Mgr. Jan Jendruščák – kariérové poradenství (přihlášky žáků na SŠ, informace o dalším vzdělávání)

 

Každoročně ŠPP zpracovává MPP, krizový plán a hodnocení práce ŠPP v daném školním roce. Na základě aktuálně stanovených podmínek upravuje koncepci rozvoje žáků s diagnostikovanými SPU a žáky nadanými.

Uvedené dokumenty jsou na vyžádání k nahlédnutí v budově školy.

Školní psycholog – Informace pro rodiče
Ve školním roce 2022/2023 jsou rodičům, zákonným zástupcům a žákům poskytovány služby v rámci Školního poradenského pracoviště Základní školy Jiráskovy sady 273, Příbram II (ŠPP ZŠ) dle platné školské legislativy.

Standartní činnosti školního psychologa zahrnuje:
I. Odborná psychologická diagnostika, depistáž (výchovné a vzdělávací obtíže, PROFI - volba vhodné střední školy, rozvoj grafomotorických dovedností žáků, klima třídy)
II. Konzultační, poradenské a intervenční aktivity (pro pedagogický sbor i rodiče, vstupy do tříd)
III. Metodická práce a vzdělávací činnost (Den otevřených dveří, informační materiály pro rodiče))

Konzultační hodiny školního psychologa: (dále i dle domluvy předem)
Úterý 7,15 - 15,00 hodin
Středa 7,15 - 15,00 hodin
Čtvrtek 7,15 - 10,00 hodin

Aktuální telefonický kontakt 770 119 783.
PhDr. Zdeněk Stočes

© 2024 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Ochrana osobních údajů Zpracování cookies

Developed by: Smartim