Školská rada

Školská rada byla na naší škole zřízena zastupitelstvem města v souladu s ustanovením §167 a 168 zákona č. 561/2004Sb. Umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetina členů ŠR je jmenována zřizovatelem, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Školská rada na naší škole ve složení:

  • PhDr. Bc. Klára Vondrušková, DiS - předsedkyně
  • Mgr. Hana Machutová - místopředsedkyně
  • Mgr. Zorka Brožíková
  • JUDr. Monika Zelenková
  • Mgr. Václav Švenda
  • Mgr. Adam Zeisek

Školská rada se mimo jiné vyjadřuje k návrhům školního vzdělávacího programu a jeho následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávy ČŠI, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství atd. Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.