BAKALÁŘI - PŘIHLÁŠENÍ

Vybavení školy

Tělocvična

Tělocvična Tělocvična

Knihovna

Knihovna Knihovna

Digitální tabule

Digitální tabule Digitální tabule

Počítačová učebna

Počítačová učebna Počítačová učebna

Od sloučení 2. a 4. ZŠ v roce 2004 absolvovala naše škola v Jiráskových sadech nemalé stavební úpravy. Díky nadstandardním finančním prostředkům (poskytnutých zřizovatelem školy zvláště v prvních letech po sloučení), díky tzv. Norským fondům z léta 2007, díky dotacím z projektu EU peníze školám z let 2012-2013 a též využitím prostředků investičního fondu byla škola značně zmodernizována a velmi dobře vybavena podle posledních trendů a požadavků na podmínky ke vzdělávání ve škole 21. století. Došlo na potřebnou  rekonstrukci  učeben,  tělocvičny, auly,  dílen,  šaten,  sociálního  zázemí  a  školního  dvora.  Nově  bylo  vybudováno  hřiště s umělohmotným povrchem a též venkovní učebna. V budově byly vyměněny všechny radiátory a v učebnách a na chodbách jsou postupně vyměňována dosavadní neúsporná osvětlovací tělesa. V létě 2016 byly opraveny nadstřešní části komínů se současnou výměnou dešťových okapů a svodů.

Na konci roku 2009 byla dokončena rekonstrukce druhého úseku školního suterénu. Byla zde řešena vlhkost v obvodových zdech  kombinací  venkovních  drenáží s vnitřním  systémem  Hydropol,  byly  dokončeny  následné  terénní  úpravy v  předzahrádce  směrem ke zdravotnické škole, přemístění stanoviště pro odpadový kontejner a úprava zadního školního vchodu od jídelny. V suterénu samotném pak vznikla krásná žákovská kuchyňka vybavená nejmodernějšími technologiemi (vestavěné varné desky, digestoře, multifunkční trouby, myčka, chladničky). Radost máme též z nové keramické dílny, jejíž součástí jsou 2 hrnčířské kruhy a 2 vypalovací pece. Navíc bylo rozšířeno suterénní šatnové zázemí pro žáky, s možností eventuálního přístupu Ze Zátiší. Zcela zrekonstruována byla učebna F a Ch. Čtyři učebny jsou vybaveny vizualizéry, jejich využití a obliba u pedagogů velmi stoupá, takže plánujeme dovybavení dalších učeben.

Rapidně stoupla úroveň školy po stránce vybavenosti moderní vyučovací a promítací technikou. Pomůckový fond byl i v roce 2016 doplněn podle současných požadavků doby (na škole je již 25 interaktivních tabulí, obměněny jsou rovněž notebooky, kopírovací stroje, tiskárny, skenery, pořízeny jsou výškově stavitelné lavice a židle, malířské stojany, šatnové skříňky, jakož i relaxační prvky na chodbách a školním dvoře, dovybavena byla učebna F-Ch novým softwarovým vybavením k výuce přírodovědných předmětů - Pasco). V létě 2015 prošla virtualizací velká počítačová učebna a nově byl též v této učebně uspořádán nábytek pro PC s ohledem na psychohygienu vyučovacího procesu. Zrekonstruována byla i jednací místnost výchovného poradce a metodika prevence, která slouží zároveň osobním jednáním pedagogů se zákonnými zástupci žáků a se žáky samotnými. Jednotlivé kabinety jsou vybavovány nejmodernějšími interaktivními výukovými programy. Průběžně je doplňován pomůckový fond školní družiny tak, aby i zde mohla být rozvíjena kreativita a zájmy žáků. Školní dvůr je koncipován tak, že vytváří pro aktivity žáků školy i ŠD bezpečné prostředí. Také dvůr je průběžně doplňován o sportovní a relaxační prvky.

Slavnostní atmosféru školy dotváří aula. Pořádáme v ní výstavy prací žáků, setkávání žáků, pedagogů a rodičovské veřejnosti v rámci programu komunitní školy, slouží běžné výuce i zájmovým útvarům, konají se zde besídky, přednášky, koncerty a další vystoupení pro žáky. Rovněž se zde uskutečňují slavnostní koncerty významných umělců pro veřejnost. Parket auly pravidelně využívají ke svým tréninkům a veřejným vystoupením jak školní tak mimoškolní taneční skupiny. 

Školní infocentrum po své rekonstrukci poskytuje žákům širokou škálu knižního fondu, časopisů a možnost využití počítačů pro vyhledávání informací. Slouží také jako učebna pro různé vyučovací předměty. Je využíváno pro zvyšování čtenářské a informační gramotnosti žáků a jsou zde v rámci vzdělávacího procesu realizovány různé workshopy. Žákům je přístupné i o poledních přestávkách. V rámci grantu Šablony EU – 2 jsme vybavili infocentrum 200 ks nových titulů s ohledem na potřeby současné výuky a zájmy žáků. Důležitou roli hraje infocentrum i v rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti.
Věřím, že vše - námi společně budované - je velkým krokem k trvalému zlepšování estetického a funkčního prostředí celé naší současné školy. Jsem rád, že tato krásná budova, v r. 2008 stoletá, může sloužit našim žákům ke vzdělávání. Zároveň nechť nadále velkou měrou přispívá i ke společenskému životu obyvatel celé Příbrami a jejího okolí.

© 2024 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Ochrana osobních údajů Zpracování cookies

Developed by: Smartim