Vzdělávání nadaných žáků v oblasti matematických věd a informačních technologií (M- I) v naší škole

Talentované - nadané dítě. Tento pojem se stává fenoménem současnosti v celosvětovém vzdělávání. Odhaduje se, že ve světové populaci je asi pět procent dětí s tímto potenciálem. Jedním z cílů českého školství současnosti je vyhledávání a diagnostika nadaných dětí. Všeobecně se v České republice daří vyhledávat talentované děti v oblasti sportu a uměleckých oborech a dále je rozvíjet. Důležité je ovšem vyhledávat a rozvíjet nadání talentovaných žáků i v ostatních vzdělávacích oblastech. Naše škola se profiluje jako inkluzivní a zaměřuje se tedy na vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, mezi něž patří i vyhledávání, podpora a rozvoj nadaných žáků. Dlouhodobou tradici máme ve vzdělávání žáků s hlubším zájmem o matematiku, přírodovědné předměty a informační technologie. V současnosti zřizujeme od šestého ročníku třídy se skupinami s rozšířenou výukou matematiky a informatiky pro nadané žáky s hlubším zájmem o tuto oblast. Žáci jsou zařazováni do tříd se skupinami se zaměřením na M – I na základě posouzení jejich zájmu, nadání a studijních předpokladů.

Zařazování probíhá na základě přihlášek podaných zákonnými zástupci, zájmu žáka a posouzení jeho nadání v oblasti matematiky a informatiky, případně dalších přírodovědných předmětů. Rovněž se přihlíží k jeho účasti v soutěžích a dosavadním studijním výsledkům. Všechny důležité termíny pro podání přihlášky a posouzení nadání a hlubšího zájmu žáka o oblast matematiky a informatiky naleznete aktuálně na webových stranách školy.

Vážení zákonní zástupci, pokud máte pocit, že Vaše dítě projevuje nadání nebo hlubší zájem o určitou oblast vzdělávání na 1. i 2. stupni ZŠ, kontaktujte vyučujícího daného předmětu, třídního učitele, výchovného poradce, vedení školy nebo odborná poradenská zařízení – pedagogickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum, která provádějí diagnostiku nadaných dětí. Pokud projevuje dítě nadání a hlubší zájem přímo v oblasti M - I, potom doporučujeme určitě podat přihlášku do třídy se skupinou s rozšířenou výukou těchto předmětů.

Pedagogové naší školy vyhledávají, podporují a rozvíjejí talentované a nadané žáky rovněž v dalších oblastech. Pomozte i vy podpořit rozvoj nadání svého dítěte a úzce s námi spolupracujte. Je to neocenitelná deviza pro Vaše dítě do budoucnosti při jeho dalším uplatnění v životě.