Učivo na říjen

Učivo na říjen

ČJL - skupiny s "ě"; skupiny s bje, pje, vje; slovní druhy; skladební dvojice; slovesa - osoba, číslo, čas; stavba slova - kořen, předpona, přípona, koncovka

M - rozšíření číselného oboru do 10 000 - porovnávání, +,- do 10 000 - pamětné, písemné; zaokrouhlování na stovky a tisíce

AJ - rodina, přivlastňovací zájmena, čísla 20 -100; užití slovesa "have got"

třídní učitel