Informace k provozu školy od 12.4.2021

V týdnu od 12.4. 2021 budou na prezenční výuce přítomny 1. a 2. ročníky + 4.B

V týdnu od 19. 4. 2021 budou na prezenční výuce přítomny 3. a 5. ročníky + 4.A

Druhý stupeň zůstává na povinné online výuce

V týdnu, kdy nejsou třídy prezenčně přítomny, probíhá pro ně povinná online výuka

Rozvrhy a informace předají k jednotlivým třídám třídní učitelé

1. Družina probíhá ve standardních časech, v homogenních skupinách.

2. Výuka i testování probíhá v kmenových třídách

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

3. Obědy pro žáky jsou odhlášeny, kdo má zájem o obědy je nutné si obědy přihlásit

4. Testování probíhá v pondělí a ve čtvrtek. Děti, které přijdou do ranní družiny, se testují po příchodu do družiny.

Rodiče, pomáhající s asistencí při odběru, opouštějí testovací místnost ihned po odběru. Na výsledek mohou čekat mimo vnitřní prostor školy

5. Pokud dítě přijde mimo testovací den, testuje se první den nástupu

Kdo se testovat nemusí:

Testování se netýká prezenčně vzdělávaných dětí, žáků a studentů navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
Testovat se bude tzv. samoodběrem pomocí neinvazivních testů. Není nutná asistence zdravotnického personálu, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Není třeba se ničeho bát. Do sliznice testovaného se nedostane žádná cizí látka, stěr se provádí ničím nenapuštěnou vatovou tyčinkou. Test je neinvazivní, odběr samotný a manipulace s testem je velmi snadná a hlavně rychlá – výsledky jsou do 15 minut.

Testovací sady budou poskytnuty přímo škole podle počtu pedagogických pracovníků, dětí, žáků a studentů.

Důležité: Uvědomujeme si, že citlivost těchto testů není dokonalá. Přesto dokážou zásadním způsobem snížit pravděpodobnost nákazy ve škole. Každý zachycený případ pomáhá.Testování neznamená 100% ochranu! I nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření.
V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní test, bude vás škola neprodleně informovat. Ve škole si dítě vyzvednete, v případě dohody se zákonným zástupcem u starších žáků nebo v případě zletilých může žák sám odejít domů. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

Další aktuality

Testování žáků

07. 04. 2021

Organizace výuky od 1.3. do 11.4.

26. 02. 2021

Organizace výuky od 1.3 - do 11.4. 2021