Informace k zápisům do 1. tříd pro školní rok 2021/22

Všeobecné informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/22

Koho se zápis týká:

a) zapsány budou děti narozené od 1.9.2014 - 31.8.2015, tedy děti, které do 31.8.2021 dosáhnou věku 6ti let a děti, kterým byl v minulém školním roce udělen odklad školní docházky o jeden rok.

b) předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1.9.2015, ale pouze za předpokladu, že jejich nástup do školy doporučí Pedagogicko-psychologická poradna.

Zápis bude mít pouze formální část, motivační část je zrušena

Kritéria přijetí:

- Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy, děti umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči.


- V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků , bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování proběhne za účasti ředitele ZŠ, zástupce zřizovatele a zástupce pedagogů. Losovat se budou registrační čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný záznam, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

- Kapacita školy umožňuje přijetí cca 54 prvňáčků

Zápis
bude od 1.4.2021 do 20. 4. 2021 možnost zapsat dítě prostřednictvím aplikace zápisyonline.cz, jejíž odkaz naleznete na našich web stránkách od 1. 4. 2021

(Původně plánovaný termín prezenčních zápisů na 9. a 10.4. je zrušen)
V ní bude možné zadat údaje do žádosti o přijetí případně do žádosti o odklad. Bude vám vygenerována v PDF předvyplněná přihláška / žádost o odklad, tyto formuláře můžete doplnit o další údaje, opíšete si registrační číslo, tuto žádost/žádosti si vytisknete, podepíšete a poté doručíte do školy následovně:

prostřednictvím datové schránky školy kwsinsa
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) na zsjs@zsjs.cz
zasláním originálu žádosti poštou
osobním dodáním do poštovní schránky školy vpravo u hlavního vchodu do školy
osobním dodáním do vrátnice školy
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné k přihlášce přiložit oprávnění dítě zastupovat
Nemáte-li možnost připojení k internetu nebo tisku žádosti, můžete si vyzvednout prázdné tiskopisy na vrátnici školy, (od 6 . 4. 2021 dle provozních hodin vrátnice PO, ST 8-17hod, ÚT, ČT 8 - 16 hod, PÁ 8-15 hod). Po vyplnění odevzdáte formulář společně s kopií rodného listu dítěte do vrátnice školy. Následující den si můžete přijít pro Registrační číslo, které přidělí škola.Pokud uvedete v žádosti e-mail, bude vám toto registrační číslo zasláno na mail bez nutnosti vyzvednutí ve vrátnici školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné jej do pěti dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů (dostavit se do školy k podepsání žádosti). Čas přijetí žádosti během oznámené doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.

Součástí žádostí o přijetí je kopie rodného listu žáka. Stačí prostá kopie či sken (v případě elektronického podání).
Žádost o odklad povinné školní docházky

K žádosti o odklad je nutné předložit dvě doporučení:

1. školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

2. dětského lékaře nebo klinického psychologa

V případě chybějícího dokladu – doporučení od dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra se správní řízení v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského pedagogického zařízení a lékaře.

K žádosti o předčasný nástup do školy je nutné předložit:

– posouzení školského poradenského zařízení (PPP).


Předpokládaný termín zveřejnění rozhodnutí o přijetí bude do 30. 4. 2021. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě, proti tomuto rozhodnutí se můžete do 15 dnů od vydání rozhodnutí odvolat. Seznam přijatých žáků bude pod registračním číslem vyvěšen do 30. 4. 2021 na vývěsce u vchodu do školy a na webových stránkách školy.


Cizinci doplní svoji žádost o kopii dokladu místa pobytu, kopii pasu dítěte a zákonného zástupce a místopřísežným prohlášením o pravdivosti údajů. (U cizinců se za doklad pobytu považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu), pas.
Podání žádosti o přijetí / žádosti o odklad povinné školní docházky

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání žádosti učinit písemně anebo v elektronické podobě.

Další aktuality

Organizace výuky od 1.3. do 11.4.

26. 02. 2021

Organizace výuky od 1.3 - do 11.4. 2021

Omezení vstupu třetích osob do prostor školy

23. 02. 2021

Omezení vstupu třetích osob do prostor školy