INFORMACE TESTOVÁNÍ

INFORMACE K TESTOVÁNÍ:
Do školy budou dodány antigenní testy Genrui viz video níže s instruktáží

https://www.youtube.com/watch?v=M8e1LDk5bt4&t=30s

1. ročníky: testování proběhne v kmenových třídách 1. září
- je možná přítomnost zákonného zástupce v počtu max 2 osob
- rodiče mohou nechat dítě otestovat na odběrném místě a donést pouze potvrzení, které v případě antigenního testu není starší 72 hodin a u PCR 7 dnů
- je možné donést si vlastní test např. ze slin a při společném testování jej využít ( musí být ze schváleného seznamu MZCR ), typ testu je potřeba nahlásit třídní učitelce

2. a 3. ročníky - pokud zákonný zástupce trvá na přítomnosti při testování svého dítěte, je k tomu určena testovací místnost v tělocvičně. Rodič vstupuje do tělocvičny přes dvůr školy a po testování budovu opouští, dítě pokračuje do kmenové třídy. Testování probíhá od 7.30


Žáci 4. - 9. ročníků se testují bez přítomnosti zákonných zástupců v kmenových třídách, obvyklým způsobem, jak tomu bylo v minulém školním roce.


Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19).

Testovat se dále nemusí dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).

Výsledky testů na protilátky nejsou náhradou za testování.
Co s dětmi/žáky, kteří se odmítnou testovat?
Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest (rozuměno u dětí a žáků, kteří se nepodrobí testování) mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest.

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

Příloha ke článku zde: https://www.zsjs.cz/data_prilohy/222.docx

Další aktuality

Informace k provozu škol pro nový školní rok 2021/2022

17. 08. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, 
v odkazu najdete aktuální informace k provozu škol, které mají platit od 1.9.2021
Co se týče testování žáků, zůstává naše škola u testů anti..

Posudky zdravotní způsobilosti pro školní rok 2021/22

02. 08. 2021

Posudky zdravotní způsobilosti

Přihlášení do žákovských e-mailů - web rozhraní

19. 09. 2020

Milí žáci, vážení rodiče, 
 do žákovských e-mailů se přihlásíte na webovém rozhraní https://webmail.pb.cz/
Šárka Jendruščáková