BAKALÁŘI - PŘIHLÁŠENÍ

Vize

Motto: Naše škola se stane místem, kam budou děti rády chodit, kde získají základní znalosti, dovednosti a kompetence, rodiče a členové komunity se budou moci zapojit do sportovních, výchovně vzdělávacích, uměleckých a ostatních aktivit školy a jiných organizací působících v prostorách školy.

komunitní škola má významné postavení a zasahuje do života a vzdělávání nejen svých žáků, ale i jejich rodičů a obyvatel dané oblasti

inkluzivní škola vzdělává všechny žáky včetně nadaných žáků a žáků se specielními vzdělávacími potřebami v hlavním vzdělávacím programu školy za pomoci podpůrných opatření se začleněním asistentů pedagoga a školních asistentů

zajištění výchovně vzdělávacího procesu dle vlastního ŠVP „Moje škola“,který dává možnost všem žákům školy volbou předmětů rozvíjet zájmy a kompetence v oblastech: společenských a přírodních věd, sportu, umění a designu, cizích jazyků, literatury, informačních a komunikačních technologií, matematiky, environmentální výchovy a profesní orientace, vzdělávací program poskytuje možnost všem žákům školy rozvíjet svoje záliby a zájmy

zajištění volnočasových aktivit v rámci školní družiny, školy a grantových projektů dle zájmu žáků a možností školy

garant matematických, jazykových, sportovních, tanečních a jiných soutěží

důraz na proces celoživotního vzdělávání - podpora sebevzdělávání a kariérního růstu pedagogických pracovníků

zapojení do mezinárodních, republikových, regionálních grantových a školních projektů (Škola podporující zdraví, Erasmus +, Baťa Junior Achievemnt, Škola udržitelného rozvoje, Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů, Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami, šablony pro základní školy - robotika atp.)

vytváření a rozvoj pozitivního klimatu školy především propojením pěti základních složek ovlivňujících jeho kvalitu (kultura školy, mezilidské vztahy, organizační model školy, kvalita managementu a sboru, materiální prostředí školy pro žáky i učitele) – intenzivní spolupráce pedagogů, žáků, zákonných zástupců a veřejnosti, loajalita a sounáležitost se školou

budování a dovybavování odborných učeben v souladu s novými požadavky na výuku a vzdělávání (interaktivní tabule, mobilní PC učebna, relaxační koutky na chodbách a na školním dvoře a hřišti, environmentální učebna, botanická stezka, školní informační centrum - knihovna i cizojazyčná, mobilní učebna dopravní výchovy, odborná učebna EVVO, herní a relaxační prvky na dvoře školy, multifunkčí učebnu a technická dílna v suterénu)

historická budova školy jako centrum kulturního a hudebního života města (aula – ozvučení, zrekonstruované  pódium a začlenění bývalé kaple do kontextu celého prostoru, promítací plátno a PC pro semináře a přednášky, plánovaná rekonstrukce podlahy v aule)

ICT technologie pro žáky i učitele (ukončená rekonstrukce infrastruktury školy, mobilní učebna PC, 2 učebny PC, moderní multimediální zařízení pro žáky, WIFI připojení v areálu školy pro potřeby výuky i pro potřeby žáků mimo výuku, informační systém a matrika, notebooky a tablety pro přípravu výukových programů pro interaktivní tabule, PC a dokumentaci školy, interaktivní tabule ve všech učebnách školy s výukovým SW a SW Smart, digitální experimentální technologie PASCO pro výuku přírodovědných předmětů)

bezbariérového přístupu pro žáky se zdravotním postižením včetně vozíčkářů od roku 2009

dokončení zabezpečovacích prvků školy

vybudování ateliérů v půdních prostorách budovy

 

A jak vidí školu naši žáci ? 

 • Je dobré, že se škola přihlašuje na různé soutěže
 • Tato škola má docela hezký vzhled, dobré vybavení učeben a tělocvičny, až na výjimky dobré vyučující, dobré možnosti svěřit se.
 • Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, které nám pomáhají s výukou
 • Líbí se mi zde učitelé, i když jsou někdy přísní.
 • Venkovní hřiště, počítačová učebna
 • Vybavení (skříňky, lavice, tabule…)
 • Spolužáci
 • Učitelé a učitelky
 • Automaty na pití
 • Docela mě baví i některé hodiny. Máme dobrou pani učitelku třídní a doufám, že s námi vydrží až do 9. třídy.
 • Myslím si, že tu jsou hodní a spravedliví učitelé a to je dobře. Také spolužáci tu jsou hodní.
 • Jsou tu dobří kamarádi, máme tu dobré vybavení a také jsou tu docela dobří učitelé,
 • Je to tu moc pěkné a jsou tu moc příjemné učitelky.
 • Máme pěkné hřiště, kde můžeme hrát fotbal. Dokonce máme i aulu, kde nám hrají někdy moc pěkné představení.
 • Škola má nádhernou aulu, ve které se pořádají různá vystoupení. Také se mi líbí nově udělaný dvůr a hřiště.
 • Myslím, že tu učí učitelé s dobrou praxí.
 • Tato škola se mi líbí, protože je docela stará a pěkně udělaná.
 • Naše škola se mi líbí, protože je velká a hodně stará. Máme tu tělocvičnu, velkou aulu, interaktivní tabule, spoustu moderní elektroniky a hlavně venkovní hřiště. Moc se mi tu líbí atelier, ve kterém bych rád trávil víc času. Mám tu dobré kamarády, a proto se mi tu líbí.
 • Já chodím do této školy od první třídy. Je to výborná škola, protože máme super vybavení, interaktivní tabule, nové lavice a dobrou tělocvičnu. Ale nejlepší jsou učitelé.
 • Na této škole je to mnohem lepší než na té, co jsem chodila dříve, protože má mnohem lepší vybavení a je zde více dětí a učitelů.
 • Když jsem poprvé viděla školu v Jiráskových sadech, nevěděla jsem, co mne čeká uvnitř. Škola má pěknou výzdobu, dobré vybavení a příjemného ředitele.
 • Od začátku jsem věděla, že na první stupeň půjdu sem. Moc se mi tady líbí.
 • Líbí se mi školní dvůr, kde si o přestávkách můžeme hrát.
 • Já jsem na tuto školu začala chodit v září. Poznala jsem tady plno hodných kamarádů.
 • Paní učitelky jsou také hodné a hodě naučí. Na této škole se mi moc líbí.
 • Mně se líbí, že na této škole máme učebnu fyziky.
 • V naší škole je mnoho hodných a chytrých učitelů, kteří nás hodně naučí.
 • Naše škola je velmi prostorná.
 • Někteří učitelé mají svoje metody, jak si žáky získat, aby je jejich hodiny bavily a aby na ně chodili s chutí.

© 2024 Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Ochrana osobních údajů Zpracování cookies

Developed by: Smartim